Konkurs Wakacyjny 2024

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS WAKACYJNY 2024”

 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest spółka KRAINAGSM ŁAWNICZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul. Osowa Sień 90a, 67-400 Wschowa identyfikująca się numerem NIP 4970095227 , REGON 527804992, dalej zwany „Organizatorem”. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 3. Konkurs rozpoczyna się 01-07-2024r. godz. 00:00:00, a kończy się dnia 31-08-2024r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  
 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego –  t. j. Dz. U. 2023, poz.1610 ze zm.), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  4. wykona Zadanie Konkursowe. 
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu na stronie internetowej www.krainagsm.pl w sekcji komentarze następujących kroków:
  1. oceń nas na 5 gwiazdek w każdej kategorii (ocena sprzedawcy oraz ocena produktu)
  2. w komentarzu kreatywnym użyj słowa“LATO”.
 6. Oceny oraz dodania komentarza można dokonać po otrzymaniu maila od sprzedawcy z prośbą o pozostawienie opinii 3-4 dni po otrzymaniu towaru.
 7. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie na stronie internetowej www.krainagsm.pl oceny w każdej kategorii (na 5 gwiazdek) oraz komentarza pozytywnego i kreatywnego z użyciem słowa “LATO”.
 8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych zadań, w których autorzy:   
  1. naruszają regulamin sklepu internetowego sprzedawcy;
  2. użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora;
  3. nie wykonali w pełni zadania (nie ocenili nas na 5 każdej kategorii lub nie dodali komentarza z użyciem słowa “LATO”).
 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 
 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Do 10 każdego miesiąca nagrody zostaną przyznane wybranemu decyzją Komisji Uczestnikowi (jednemu), który wykonał zadanie konkursowe i napisał najciekawszy komentarz w ocenie Komisji Konkursu. O wyborze zwycięzcy w danym miesiącu decyduje najciekawszy komentarz, a nie kolejność wykonania zadania konkursowego przez Uczestników.
 3. Zwycięzca konkursu wyłoniony przez Komisję Konkursową zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub w wiadomości e-mail.
 4. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci bonu w wysokości 200zł do wykorzystania w naszym sklepie internetowym www.krainagsm.pl na dowolny asortyment.
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
 6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 10 każdego miesiąca.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres shop@krainagsm.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Ponadto model telefonu oraz asortyment, który wybrał.
 8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursu wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 11. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną. Organizator nie przyjmuje również reklamacji wynikających z podania przez Zwycięzcę błędnych danych telefonu, produktu lub danych adresowych.
 • 5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail biuro@krainagsm.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@krainagsm.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 
 • 6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs “Konkurs Wakacyjny 2024” na adres e-mail shop@krainagsm.pl, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Wiadomość zawierająca reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika wraz z loginem.
 3. Organizator w terminie 14 dni udziela Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację w postaci wiadomości e-mail na adres, z której przyszła reklamacja lub podany do dalszej korespondencji. 
 4. Reklamacji podlega przesłanie uszkodzonego produktu, błędnego produktu z naszej winy.
 5. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń, przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-07-2024r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej www.krainagsm.pl w zakładce Regulaminy pod nazwą „Konkurs Wakacyjny 2024”.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie dla siedziby Organizatora z przepisami prawa.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium